Kryptopterus lais

The Kryptopterus lais lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Kryptopterus lais

Common names

Lais in Malay (bahasa Melayu)
Lais tipis in Malay (bahasa Melayu)
美女缺鰭鯰 in Mandarin Chinese
美女缺鳍鲶 in Mandarin Chinese

Order : Siluriformes
Family : Siluridae
Genus : Kryptopterus
Species : Kryptopterus lais
Authority : Bleeker, 1851