Salmo akairos

The Salmo akairos lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Zpět na taxon Salmo akairos - pstruh marocký UKÁZAT INFO Druhy = << O stupeň zpět - Salmo - pstruh druh pstruh marocký Salmo akairos Delling & Doadrio, 2005 = More

Order : Salmoniformes
Family : Salmonidae
Genus : Salmo
Species : Salmo akairos
Authority : Delling & Doadrio, 2005