Hadropareia middendorffii

The Hadropareia middendorffii lives in the demersal, marine, depth range 0 - 60 m environment.

Nothing known about the Hadropareia middendorffii

Order : Perciformes
Family : Zoarcidae
Genus : Hadropareia
Species : Hadropareia middendorffii
Authority : Schmidt, 1904