Gymnelus esipovi

The Gymnelus esipovi lives in the demersal, marine, depth range 40 - 40 m environment.

Gymnelus esipovi Chernova, 1999 species Gymnelus gracilis Chernova, 2000 species Gymnelus hemifasciatus Andriashev, 1937 - Bigeye Unernak species Gymnelus obscurus Chernova, 2000 species Gymnelus pauciporus Anderson, 1982 species Gymnelus platycephalus Chernova, 1999 species Gymnelus popovi (Taranetz & Andriashev, 1935) - Aleutian Pout species More

Order : Perciformes
Family : Zoarcidae
Genus : Gymnelus
Species : Gymnelus esipovi
Authority : Chernova, 1999