Zoarchias macrocephalus

The Zoarchias macrocephalus lives in the benthopelagic, marine, depth range 5 - 15 m environment.

Nothing known about the Zoarchias macrocephalus

Common names

Shinju kazunagi in Japanese (日本語)

Order : Perciformes
Family : Stichaeidae
Genus : Zoarchias
Species : Zoarchias macrocephalus
Authority : Kimura & Sato, 2007