Trimma kudoi

The Trimma kudoi lives in the demersal, marine, depth range 27 - 45 m environment.

Nothing known about the Trimma kudoi

Common names

Nagashime-benihaze in Japanese (日本語)

Order : Perciformes
Family : Gobiidae
Genus : Trimma
Species : Trimma kudoi
Authority : Suzuki & Senou, 2008