Eleotris tubularis

The Eleotris tubularis lives in the demersal, freshwater environment.

Eleotris tubularis , Erotelis armiger , Erotelis shropshirei , Guavina micropus , ... www.fishbase.org « Previous | Next » Search for "Eleotris davidi" using: lyGO. More

Order : Perciformes
Family : Eleotridae
Genus : Eleotris
Species : Eleotris tubularis
Authority : Heller & Snodgrass 1903