Cichlasoma zebra

The Cichlasoma zebra lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Cichlasoma zebra

Order : Perciformes
Family : Cichlidae
Genus : Cichlasoma
Species : Cichlasoma zebra
Authority : Hubbs, 1936