Nemacheilus tebo

The Nemacheilus tebo lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Nemacheilus tebo

Order : Cypriniformes
Family : Balitoridae
Genus : Nemacheilus
Species : Nemacheilus tebo
Authority : Hadiaty & Kottelat, 2009