Genus Tumbezia

 

Tumbes Tyrant - The Tumbes Tyrant is a species of bird in the Tyrannidae family. It is monotypic within the genus Tumbezia. It is endemic to Peru.

Order : Passeriformes
Family : Tyrannidae
Genus : Tumbezia