Beaked Legless Lizard

Nothing known about the Beaked Legless Lizard

Common names

Beaked Legless Lizard in English - English
Exmouth Worm-lizard in English - English

Order : Squamata
Family : Pygopodidae
Genus : Aprasia
Species : Aprasia rostrata
Authority : PARKER 1956