Family Pygopodidae

Aprasia - Aprasia is a genus of lizards in the family Pygopodidae.

Delma - Delma is a genus of lizards in the family Pygopodidae.

Ophidiocephalus - Ophidiocephalus is a genus of lizards in the family Pygopodidae.

Paradelma - The genus Paradelma contains glossy brownish grey legless lizards, native to Australia.

Order : Squamata
Family : Pygopodidae