Tiny Zagros Gecko

Nothing known about the Tiny Zagros Gecko

Common names

Tiny Zagros Gecko in English - English

Order : Squamata
Family : Gekkonidae
Genus : Tropiocolotes
Species : Tropiocolotes latifi
Authority : LEVITON & ANDERSON 1972