Intermediate Flying Gecko

* Intermediate Flying Gecko, Ptychozoon intermedium * Kuhl's Flying Gecko, Ptychozoon kuhli * Smooth-backed Gliding Gecko, Ptychozoon lionotum * Sabah Flying Gecko, Ptychozoon rhacophorus * Ptychozoon trinotaterra More

Common names

Intermediate Flying Gecko in English - English

Order : Squamata
Family : Gekkonidae
Genus : Ptychozoon
Species : Ptychozoon intermedium
Authority : TAYLOR 1915