Fitzsimons' Leaf-toed Gecko

Nothing known about the Fitzsimons' Leaf-toed Gecko

Common names

FitzSimons' Leaf-toed Gecko in English - English
Small-scaled leaf-toed gecko in English - English

Order : Squamata
Family : Gekkonidae
Genus : Goggia
Species : Goggia microlepidota
Authority : FITZSIMONS 1939