Nikolsky's Iranian Gecko

Nikolsky's Iranian gecko / Cyrtopodion agamuroides Class: Reptilia Order: Squamata Suborder: Sauria Family: Gekkonidae Subfamily: More

Common names

Nikolsky's Iranian Gecko in English - English

Order : Squamata
Family : Gekkonidae
Genus : Cyrtopodion
Species : Cyrtopodion agamuroides
Authority : NIKOLSKY 1900