Family Dibamidae

Anelytropsis - Genus Anelytropsis

Order : Squamata
Family : Dibamidae