Sphenomorphus diwata

Nothing known about the Sphenomorphus diwata

Order : Squamata
Family : Scincidae
Genus : Sphenomorphus
Species : Sphenomorphus diwata
Authority : BROWN & RABOR 1967