Mccann's Ground Skink

Nothing known about the Mccann's Ground Skink

Common names

Falla's skink in English - English
McCann's Ground Skink in English - English

Order : Squamata
Family : Scincidae
Genus : Oligosoma
Species : Oligosoma fallai
Authority : MCCANN 1955