Eremias montanus

Nothing known about the Eremias montanus

Order : Squamata
Family : Lacertidae
Genus : Eremias
Species : Eremias montanus
Authority : RASTEGAR-POUYANI & RASTEGAR-POUYANI2001