Darevskia brauneri

Darevskia brauneri (Reptilia, Sauria) in Navagir Mountain Ridge Both adult males and females react to juveniles like their reaction to females. More

Order : Squamata
Family : Lacertidae
Genus : Darevskia
Species : Darevskia brauneri
Authority : M