Acanthodactylus nilsoni

Nothing known about the Acanthodactylus nilsoni

Order : Squamata
Family : Lacertidae
Genus : Acanthodactylus
Species : Acanthodactylus nilsoni
Authority : RASTEGAR-POUYANI 1998