Genus Eleutherodactylus

Order : Anura
Family : Eleutherodactylidae
Genus : Eleutherodactylus