Jinxiu Bubble-nest Frog, Jinxiu Small Treefrog

The Jinxiu Bubble-nest Frog, Jinxiu Small Treefrog is classified as Vulnerable (VU), considered to be facing a high risk of extinction in the wild.

Nothing known about the Jinxiu Bubble-nest Frog, Jinxiu Small Treefrog

Order : Anura
Family : Rhacophoridae
Genus : Philautus
Species : jinxiuensis
Authority : Hu in Hu, Fei & Ye, 1978