Porotergus gymnotus

The Porotergus gymnotus lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Porotergus gymnotus Ellis in Eigenmann, 1912 Genus Porotergus Ellis in Eigenmann, 1912 Family Apteronotidae Order Gymnotiformes Superorder Ostariophysi More

Common names

Atoukoubala in Carib
Atoukoubala in Galibi
Atoukoubala in Unknown
Bloblo in Creole, French
Bloblo in Creoles and Pidgins, French
Bloblo in Unknown
bobo in Djuka
bobo in Unknown
Itoui in Portuguese (Português)
Poissson-couteau in French (français)
背孔电鳗 in Mandarin Chinese
背孔电鳗 in Unknown
背孔電鰻 in Mandarin Chinese
背孔電鰻 in Unknown

Order : Gymnotiformes
Family : Apteronotidae
Genus : Porotergus
Species : Porotergus gymnotus
Authority : Ellis, 1912