Ulmus elongata

The tree grows to a height of < 30 m, the trunk < 0.8 m db.

??? Ulmus elonGAtA ?? PteroCeltis tAtArinoWii MAxim? ?? ?? CinnAmomum CAmphorA ?? SAssAFrAs tsumu ?? PhoCbe nAnmu ?? LinderA stryChniFoliA ??? LinderA GlAneA ??? MAChilus pAuhoi ?? ACtimodAphne lAnCiFoliA ????? LitseA AuriCulAtA ??? LitseA UtrAtA ??? Phoebe ChekiAnGemsiG ??? CinnAmomum jAponiCum ?? ? Morus spp More

the Biomass of Seedlings of Ulmus elongata;Journal of Fujian College of Forestry;1993-04 9 ZHENG Ren hua 1,YANG Zong wu 1,LIANG Hong xin 2,XIAO Xiang xi 1,LI Wei ying 2 (1.Fujian Academy of Forestry,Fuzhou 350012,China;2. More

FTIR Spectra of Endangered Plants Ulmus Elongata and Its Correlation to Soil Nitrogen 2008 28 (06): 1255-1259 ( 252 ) ( 259 ) 1260 WU Gui-fang1,2,ZHU Deng-sheng3,HE Yong1* Identification of Fine Wool and Cashmere by Using Vis/NIR Spectroscopy Technology 2008 28 (06): 1260-1263 ( 299 ) ( 168 ) 1264 LU Jia-hui1, ZHANG Yi-bo1, ZHANG Zhuo-yong2, MENG Qing-fan1, GUO More