Family Saxifragaceae

Saxifragaceae is a plant family with about 460 known species in 36 genera.

Genera in the family Saxifragaceae of plants

 

Saxifraga - Ciliatae Cotylea Cymbalaria Gymnopera Heterisia Irregulares Ligulatae Merkianae Mesogyne Micranthes Odontophyllae Porphyrion Saxifraga Trachyphyllum Xanthizoon